Tuesday, 18 July 2017

599

       


 นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของการทําพิธีศพของชาวคริสเตียน ที่เรียกว่า ยูโรจี้ อันเป็นการยกย่องคนตาย เพื่อให้พระเจ้าได้ยินจะได้รับไปอยู่สวรรค์ 
คนในศาสนาคริสต์ในต่างประเทศ จะโชคดีตอนเป็นๆ คือ คนจนมีรัฐสวัสดิการดูแลรักษาฟรี เด็กมีเงินเดือนกินไปเรียนหนังสือไปสารพัดเรียกว่า ไม่มีความยากจน มีกินมีใช้เหลือพอทุกคน..
....... แต่จะโชคร้ายกว่าคนไทยก็อีตอนตายไปแล้ว คือ ศาสนาคริสต์ไม่มี คัมภีร์วิเศษที่สามารถสวดให้คน หมูหมากาไก่เต่าจรเข้ไปสวรรค์หรือไปนิพพานได้โดยไม่มีข้อแม้ เหมือนคนไทย เรียกว่า โชคดีไปคนละแบบ มาดูว่า เรื่องนี้ไปอย่างไรมาอย่างไร
Brothers Mike and Seamus O’Malley are the two richest men in town and completed shites, both of them. They swindle the church out of its property, foreclose on the orphanage and cheat widows out of their last penny. One day Seamus up and dies and Mike pays a visit to the priest.
“Father,” he says, “my good name will be upheld in this town. You’ll be givin’ the eulogy for me brother and in that eulogy you are going to say “Seamus O’Malley was truly a saint.”
“I won’t do such a thing,” says the priest. “This would be a lie!”
“I know you will,” says Mike. “I hold the mortgage on the parish school and if you don’t say those words. I’ll foreclose.”
The priest is over a barrel. “And if I pledge to say those words.” he says, “then you’ll sign the note over free and clear?”
“Done,” cackles Mike and he signs over the note. Next morning at the funeral, the priest begins the eulogy.
“Seamus O’Malley was a mean-spirited, spiteful, penurious lying, cheating, arrogant and hateful excuse for a human beings” he says. “But compared to his brother, Mike, Seamus O’Malley was truly a saint.”
.......................................


Monday, 17 July 2017

598

ยังไม่มีเวลาขัดเกลาเลย อาจจะขรุขระหน่อย
A man was eating in a restaurant and he dropped his Spoon. The waiter was immediately at his table and took another spoon out of his pocket and gave it to the man. The man thanked him, and took a sip of his soup and then asked,
“Excuse me, but why do all the waiters have spoons in their pockets?”
The waiter said, “Well sir, a time and motion survey in our restaurant showed that one in four customers drop their spoon just like you, so we always have a spare Spoon on hand so we can give it to the customer so that he is not eating with the dirty one. It saves time as the waiter does not have to go back to the kitchen to retrieve a clean spoon. The management prides itself in the efficiency of the staff.”
Just as the waiter was about to walk back to the kitchen. The man noticed that there was a string hanging from his fly and the man said,” Excuse me but why do you, and all the other waiter have a string hanging out of your flies?”
The waiter said. “Well sir, a survey in our restaurant showed that the waiters can save time and serve more customers, if we do not wash our hands after using the toilet. So we use the string tied to our to penis pull it out of our trousers. So we use the string tied to our penis pull it out of’ our trousers
so we don’t get our hands dirty.”
Then the man took another sip of his Soup and replied. “That’s all very well, but how do you get it back in again?”
“Well I don’t know about the others,” replied the waiter.”But personally, I use the spoon.”
................................................

A man ชายคนหนึ่ง
was eating กำลังนั่งกินอาหาร
in a restaurant ในภัตตาคารแห่งหนึ่ง
and และ
he dropped his Spoon. เขาก็ทำช้อนตกลงบนพื้น
 The waiter พนักงานที่คอยบริการ
was immediately รีบเข้ามาในทันที
at his table ที่โต๊ะของเขา
and took another spoon แล้วก็หยิบช้อนอีกคันหนึ่งออกมา
out of his pocket จากกระเป๋าของเขา
and gave it แล้วก็ส่งให้
to the man. กับชายคนนั้น

The man thanked him, ชายคนนั้นก็ขอบคุณ
and took a sip แล้วก็จิบ
(sip ซิ๊บ แปลว่ากินอาหารที่เป็นของเหลว ที่ละนิดๆ ซุ๊ปมันร้อนก็ต้องค่อยๆซด จิบไวน์ก็ใช้ซิ๊บ)
of his soup น้าซุป
 and then asked, จากนั้นก็ถาม
“Excuse me,
ขอโทษเถอะ
but why แต่ทำใม
do all the waiters บ๋อยทุกคน
have spoons จึงต้องมีช้อน
in their pockets?” อยุ่ในกระเป๋าของพวกเขา
The waiter said,
บ๋อยบอกว่า
“Well sir, คืออย่างนี้ครับท่าน
a time and motion survey จากการสำรวจจังหวะและเวลา
 in our restaurant ในภัตตาคารของเรา
 showed that พบว่า
one in four หนึ่งในสี่
customers ของลูกค้า
drop their spoon มักจะทำช้อนตก
just like you, เหมือนท่านนี่แหละ
so we ด้วยเหตุนี้เราจึง
always have a spare spoon จะต้องมีช้อนสำรอง
on hand พร้อมอยู่ในมือ
so we เพื่อที่เราจะ
can สามารถ
give it to the customer เอาให้ลูกค้า
so that he นั่นจะทำให้เขา
is not ไม่ต้อง
eating รับประทานอาหาร
with the dirty one. ด้วยช้อนสกปรก
It saves time มันประหยัดเวลา
as the waiter ที่บ๋อย
does not have to ไม่ต้อง
go back to กลับไป
the kitchen ที่ครัว
to retrieve ที่จะไปเอา
a clean spoon. ช้อนที่สอาด
The management ฝ่ายบริหาร( ของเรา)
prides itself มีความภูมิใจ
in the efficiency ในความมีประสิทธิ์ภาพ
of the staff.” ของพนักงาน
Just as ในขณะที่
the waiter พนักงานบริการ
was about to กำลังจะ
walk back เดินกลับ
to the kitchen. ไปยังห้องครัว
The man noticed ชายคนนี้ก็สังเกตุ
that เห็นว่า
there was มันมี
a string สายเส้นหนึ่ง
hanging ห้อยออกมา
from จาก
his fly เป้ากางเกงของเขา
(fly ฟลาย แปลว่าบินก็ได้แปลว่าแมลงวันก็ได้ ในที่นี้แปลว่า เป้ากางเกง)
and the man said, แล้วชายคนนั้นก็พูดว่า
excuse me ขอโทษนะครับ
 but why do you, แต่ทำใมคุณ
and และ
all the other waiter พนักงานบริการคนอื่นๆ
have a string มีสายเส้นหนึ่ง
hanging out ห้อยออกมา
of your flies?” จากเป้ากางเกงของคุณ
The waiter said.
บ๋อยก็บอกว่า
 “Well sir, คืออย่างนี้ครับท่าน
a survey จากการสำรวจ
in our restaurant ในภัตตาคารของเรา
showed that ได้ผลออกมาว่า
the waiters พนักงานบริการ
can save time จะประหยัดเวลา
and serve และบริการ
more customers, ลูกค้าได้มากกว่า
if we do not ถ้าหากว่าเราไม่ต้อง
wash our hands ล้างมือ
after หลังจาก
using the toilet. เข้าใช้ห้องน้า
So ด้วยเหตุนี้
we use เราจึงใช้
the string เชือก
tied to ผูกกับ
 our penis ปืนใหญ่ของเรา
pull it out of ดึงมันออกจาก

our trousers กางเกงของเรา
so นี่แหละ
we don’t ที่เราไม่ต้อง
 get our hands dirty.” ทำให้มือเราสกปรก
Then
ถึงตอนนั้น
the man ชายคนนี้
took another sip of his soup ตักซุ๊ปของเขาขึ้นมาซดอีก
and replied. แล้วก็ตอบว่า
“That’s all very well, ทั้งหมดนี้ก็ดีมากนะ
 but แต่ว่า
how do you คุณทำอย่างไร
get it back in again?” ที่จะให้มันกลับเข้าไปใหม่
“Well
คือว่า
I don’t know ผมไม่รู้
about the others,” เกี่ยวกับคนอื่นว่าเขาทำอย่างไรนะ
replied the waiter.” พนักงานบริการตอบ
But personally, แต่ว่าสำหรับตัวผมเอง
I use the spoon.” ผมใช้ช้อนครับWednesday, 5 July 2017

597

    The good Lord decided to make a companion for Adam. He summoned St Peter to his side. 

“My dear Peter,” he said. “I have a little job for you. I want you to make a being who is Similar to man, yet different and one who can offer man comfort, companionship and pleasure. I will call this being “woman.’’
So St Peter set about creating a being who was similar to man, yet was different in ways that would be appealing, and that could provide physical Pleasure to man. When St Peter had finished creating this woman, he summoned the Lord to look at his work.
“Ah, St Peter, once again you have done an excellent job.” said the Lord.
“Thank You, O Great One” replied St Peter “I am flow read to provide the brain, nerve endings and senses to this being, this woman However, I require your assistance on this matter, O Lord.”
“You shall make her brain, slightly smaller yet more intuitive more feeling, more compassionate and more adaptable than man’’ said the Lord.
“What about the nerve endings?” said St Peter. “How many will I put in her hands?”
“How many did we put in Adam?” asked the Lord.
“Two hundred O Mighty One,” replied St Peter.
“Then we shall do the same for this woman” said the Lord.
“And how many nerve endings shall we put in her feet?” enquire St Peter.
“How many did we put in Adam?” asked the Lord.

“Seventy five, 0 Mighty One,” replied St Peter.
“Do the same for woman,” said the Lord.
“OK. And how many nerve endings should we put in woman’s genitals?” inquired St Peter.
“How many did we put in Adam?”
“Four hundred and twenty, 0 Mighty One,” replied St Peter.
“Do the same for woman, said the Lord. “Actually no wait. I’ve changed my mind. Give her 10,000. I want her to scream my name out loud when she’s enjoying herself!”
............................................

The good Lord พระผู้เป็นเจ้าที่แสนดี

decided ตัดสินใจ

to make ที่จะสร้าง

a companion คู่ชีวิต เพื่อนร่วมทาง, เพื่อนแก้เหงา ( ไม่ว่าจะเป็นหมาหรือคนใช้ได้ทั้งนั้น)

 for Adam. ให้อดัม

He summoned ท่านก็เรียก

St Peter เซ็นต์ปีเตอร์

to his side. มาอยู่ข้างๆ
“My dear Peter,”
ปีเตอร์ที่รัก

he said. ท่านพูด

I have ฉันมี

a little job งานเล็กๆน้อยๆ

for you. สำหรับท่าน

I want you ฉันต้องการ

to make ที่จะสร้าง

 

a being สิ่งที่มีชีวิตตัวหนึ่ง

who is  ผู้ซึ่ง

similar to คล้ายๆ

man,กับผู้ชาย

 yet different แต่ทว่าแตกต่างกัน

and one และเป็นคน

 who ผู้ที่

can offer man สามารถที่จะทำให้ผู้ชาย

 comfort, สุขสบาย

companionship เป็นเพื่อนคู่ใจ

and pleasure.และก็ให้ความสุขทางเพศได้

(pleasure เพลสเช่อ นอกจากจะแปลว่า ให้ความสุขเฉยๆแล้ว ยังแปลว่าให้ความสุขทางเพศด้วย)

 I will call ฉันจะเรียก

 this being สิ่งมีชีวิตนี้ว่า

“woman.’’ ผู้หญิง
So
ด้วยเหตุนี้

St Peter เซ็นต์ปีเตอร์

set about ก็เริ่มลงมือ

creating สร้าง

a being สิ่งมีชีวิตตนนี้

who ผู้ซึ่ง

was similar มีความใกล้เคียง

to man,กับผู้ชาย

 yet was different แต่ก็อย่างว่าคือแตกต่าง

in ways ในวิถีของ

that สิ่งที่

would be จะเป็น

appealing, รูปร่างลักษณะ

and พร้อมๆกัน

that นั้น

could provide ยังสามารถให้

physical Pleasure ความสุขทางกายภาพ (ทางเพศ)

to man. ให้กับผู้ชาย

When เมื่อ

St Peter ท่านเซ็นต์ปีเตอร์

had finished creating this woman, ได้สร้างผู้หญิงคนนี้สำเร็จ

 he summoned ท่านก็เรียก

the Lord พระเจ้า

to look at มาดู

 his work. ผลงานของท่าน


“Ah,
อาห์

St Peter, ท่านเซ๊นต์ปีเตอร์

once again อีกครั้งหนึ่ง

you have done ที่ท่านได้ทำ

an excellent job.” ผลงานพิเศษอีกชิ้นหนึ่ง

said the Lord. พระเจ้าพูด
“Thank You,
ขอบคุณ

O Great One” พระผู้เป็นใหญ่

replied St Peter เซ็นต์ปีเตอร์ตอบ

“I am flow read ผมกำลังวางเครือข่ายทางประสาท

to provide เพื่อที่จะให้รายงานไป

the brain, ที่สมอง

 nerve endings ปลายประสาทสัมผัส

and senses และก็ความรู้สึกต่างๆ

to this being, ไปยังสิ่งมีชีวิตนี้

 this woman ผู้หญิงคนนี้

However, อย่างไรก็ตาม

 I require ผมต้องการ

your assistance ให้ท่านช่วยแนะนำ

on this matter,ในเรื่องแบบนี้

 O Lord.” พระผู้เป็นใหญ่(ทำนองควรมิควรแล้วแต่จะโปรด )
“You shall make her brain,
ท่านจะต้องทำให้สมองของหล่อน

slightly smaller เล็กกว่าเล็กน้อย

yet more intuitive แต่ว่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่างไร้เหตุผล( งี่เง่า)

more feeling, ไวต่อความรู้สึกมากกว่า

 more compassionate มีความรักความสงสารลึกซึ๊งกว่า

and more adaptable than man’’ และปรับตัวเก่งกว่าผู้ชาย

said the Lord. พระเจ้าพูด
‘What about
แล้วเรื่องที่เกี่ยวกับ

the nerve endings?’ ปลายประสาทสัมผัสละ

 said St Peter. เซ็นต์ปีเตอร์พูดชึ้น

‘How many เท่าใหร่

will I put in her hands?’ ที่ผมจะต้องใส่ลงไปที่มือของหล่อน
‘How many did we put in Adam?’
จำนวนเท่าใหร่ที่เราใส่ลงไปให้อดัม

asked the Lord. พระเจ้าถาม
‘Two hundred
สองร้อยครับ

O Mighty One,’ ท่านพระผู้เป็นใหญ่

replied St Peter. เซ็นต์ปีเตอร์ตอบ
‘Then
ถ้างั้น

we shall do the same เราก็ใส่ลงไปเท่ากัน

 for this woman กับผู้หญิงคนนี้

said the Lord. พระเจ้าบอก
‘And
แล้วก็

how many nerve endings แล้วจำนวนของเท่าใหร่ปลายประสาทสัมผัส

shall we put in her feet?’ ที่เราจะใส่ลงไปที่เท้าของเธอ

enquire St Peter. เซ๊นต์ปีเตอร์ถามขึ้นมา
How many
จำนวนเท่าใหร่

did we put in Adam?’ ที่เราใส่ให้อดัม

asked the Lord. พระเจ้าถาม

‘Seventy five, เจ็ดสิบห้าครับ
0 Mighty One,’ พระองค์
replied St Peter. เซ็นต์ปีเตอรตอบ
‘Do the same for woman,’
ใส่ลงไปจำนวนเท่ากันกับผู้หญิงคนนี้
said the Lord. พระเจ้าบอก
‘OK.
เอาละ
And how many แล้วจำนวนเท่าใหร่
nerve endings ของปลายประสาทสัมผัส
should we put ที่เราควรใส่ลงไป
in woman’s genitals?’ ในอวัยวะเพศของผู้หญิงคนนี้
inquired St Peter. เซ็นต์ปีเตอร์ถาม
‘How many
เท่าใหร่ละ
did we put in Adam?’ ที่เราใส่ให้อดัม
‘Four hundred and twenty,
สี่ร้อยยี่สิบ
0 Mighty One,’ ครับท่าน
replied St Peter. เซ๊นปีเตอร์ตอบ
Do the same for woman,” ใส่ลงไปเท่ากันให้ผู้หญิงคนนี้
 said the Lord. พระเจ้าตอบ
“Actually no wait. จริงๆแล้วอย่าเพิ่ง
I’ve changed my mind. ฉันเกิดเปลี่ยนใจแล้ว
Give her 10,000. ใส่ให้เธอหมื่นนึง
I want her to ฉันต้องการให้เธอ
scream แหกปากตะโกน
my name ชื่อฉัน
out loud เสียงดัง ( Oh my Godๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)
when
อีตอน
she’s enjoying herself!” ขณะที่หล่อนกำลังมีความสุข